Koop overeenkomst Numado Boxers

Ondergetekenden, verkoper koper Naam Adres PC + woonplaats Telefoonnummer e-mail komen als onderstaand overeen: koper verklaart van de verkoper te hebben gekocht en ontvangen, gelijk de verkoper verklaart aan de koper te hebben verkocht en geleverd, de Boxer rashond genaamd: Naam: Geboortedatum: Chipnummer: NHSB nummer: Geslacht: Kleur: Specifieke kenmerken: Naam vaderhond: Naam moederhond: Koopsom, ontvangen door de verkoper: €………., zegge:………………………………..euro Datum: Koper verklaart de hond aan te schaffen uitsluitend voor het gebruik als huisdier; Verkoper verklaart –op grond van de kwalificaties van de ouderdieren en het eerste klinische onderzoek van de puppy- de hond in aanleg voor dit doel geschikt te achten; GEZONDHEID/WELZIJN Verplichtingen van de verkoper: • De verkoper verklaart dat bij de conceptie beide ouderdieren voldeden aan de door de rasvereniging gestelde voorwaarden en dat hij alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen om de binnen het ras tot op heden bekende ziektes en/of afwijkingen te voorkomen. Voorts is de algehele gezondheidstoestand van bovengenoemde hond door een erkende dierenarts klinisch onderzocht en goed bevonden; • Mocht, ondanks de zorgvuldigheid van zowel de verkoper als de koper, de hond een binnen het ras bekende, aangeboren afwijking of genetisch bepaalde verborgen gebrek te vertonen binnen 1 jaar na aanschaf, aangetoond door middel van een verklaring van een erkende dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van de gemelde afwijking, verplicht fokker zich tot het vergoeden van de kosten van de veterinaire onderzoeken (euthanasie daaronder begrepen) samenhangend met het gebrek, tot maximaal het aankoopbedrag van de hond onder aftrek van de kosten welke de verkoper heeft moeten maken in de periode welke ligt tussen de geboorte van de hond en de datum van overdracht; verkoper behoudt zich het recht voor een veterinair (tegen-)onderzoek te laten verrichten door een dierenarts van zijn keuze; • De verkoper verplicht zich de stamboom van de hond direct na ontvangst van de Raad van Beheer hiervan toe te zenden aan de koper.  

De koper zegt toe om binnen 1 week na de ontvangst van de hond, de algehele gezondheidstoestand van de hond te laten nakijken door een erkende dierenarts. Indien hierbij wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt welke reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking welke reeds bij de hond aanwezig was, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik zoals hierboven beschreven, heeft de koper het recht deze overeenkomst te ontbinden. De koper geeft dit te kennen binnen 5 werkdagen na de constatering, door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper. Laat de koper dit na, dan kan hij geen enkel recht meer doen gelden. Verkoper behoudt zich het recht voor een veterinair (tegen-)onderzoek te laten verrichten door een dierenarts van zijn keuze; • Indien de koper aanspraak maakt op schadevergoeding dient de koper aan verkoper alle bewijsstukken/nota’s van gemaakte kosten van veterinair onderzoek en behandeling van een aangeboren afwijking of genetisch bepaald verborgen gebrek over te dragen aan verkoper. • De koper bevestigt de richtlijnen van de fokker omtrent verzorging van en omgang met de hond als bijlage te hebben ontvangen en deze in acht te zullen nemen en niets te doen wat de gezondheid en/of het welzijn van de hond in gevaar kan brengen; OVERDRACHT • Indien koper de hond, om welke reden dan ook, in eigendom wenst over te dragen, dient hij deze eerst schriftelijk aan te bieden aan de verkoper; • Indien koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond, zal koper de verkoper hiervan onverwijld in kennis stellen. Koper en verkoper zullen in onderling overleg treden teneinde tot een dusdanige oplossing te komen waarin het belang van de hond voorop staat. Mocht de koper er niet in slagen binnen een redelijke termijn een nieuwe eigenaar voor de hond te vinden zal de verkoper in overleg met de koper inspanningsverplichting verlenen tot herplaatsing. OVERIG • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing; • Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen; • Elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, alsook elk ander geschil verband houdende met of voortvloeiend uit deze overeenkomst, wordt beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin verkoper is gevestigd. • Als bijlagen verklaart de koper te hebben ontvangen: ƒ Richtlijnen omtrent verzorging van en omgang met de hond; ƒ Het Europese Hondenpaspoort, tevens inentingsbewijs; ƒ Afschriften van de verplichte gezondheidsonderzoeken van beide ouderdieren.